Tướng: 61
Skin: 44
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
Tướng: 56
Skin: 42
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 63
Skin: 59
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Tướng: 56
Skin: 36
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 50
Skin: 47
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 60
Skin: 64
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
Tướng: 53
Skin: 53
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 62
Skin: 60
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
550,000 đ
Tướng: 52
Skin: 43
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 60
Skin: 56
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
650,000 đ
Tướng: 62
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ