Rank : Cao Thủ

Tướng: 63

Skin : 59

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản