Rank : Bạch Kim

Tướng: 53

Skin : 53

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản