Rank : Kim Cương

Tướng: 62

Skin : 60

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản